Algemene voorwaarden

1) Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website dutchlabelshop.com, welke werkzaam is onder de handelsnaam The Dutch Label Shop (de “Site”).

Tenzij anders aangegeven, bepalen deze Algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) het gebruik van de Site. Lees deze alstublieft aandachtig door, gezien het bezoek aan de Site—en de activiteiten waaraan deelgenomen wordt hierbinnen, fungeren als overeenstemming hierdoor gebonden te zijn. Met andere woorden, jouw gebruik van de Site is onderworpen aan je naleving van deze Voorwaarden. Indien je deze Voorwaarden voor gebruik niet accepteert, word je verzocht deze Site niet te bezoeken of er gebruik van te maken, noch hierbinnen enige bestelling te plaatsen.

Wij behouden ons naar eigen goeddunken het recht voor om de Site en deze Voorwaarden op elk moment aan te passen. Wij zullen deze aanpassingen hier aangeven en raden het aan om deze Voorwaarden na te kijken telkens je de Site bezoekt.

2) Elektronische communicatie

Telkens je de Site bezoekt of ons een e-mail stuurt, treed je met ons in communicatie op elektronische wijze. Hierdoor stem je toe om mededelingen van ons elektronisch te ontvangen. Wij zullen met je communiceren via e-mail of door middel van het plaatsen van berichten op de Site. Je gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen of enig welke andere communicatie die wij op elektronische wijze aan jou verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereisten die stellen dat deze communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. The Dutch Label Shop zal gerelateerde informatie, promoties en speciale kortingen sturen naar het door de klant opgegeven e-mailadres, tenzij de klant aangeeft deze communicatie via e-mail niet langer te willen ontvangen (opt-out) door een e-mail te verzenden naar [email protected].

3) Copyright

Alle inhoud die je ziet op de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, page-headers, afbeeldingen, illustraties, grafische elementen, audioclips, videoclips en tekst (collectief, de “Content”) is exclusief eigendom van The Dutch Label Shop en/of onderhevig aan handelmerken, dienstmerken, handelsnamen, copyright en/of andere intellectuele eigendomsrechten of licenties waarover The Dutch Label Shop beschikt, of waarover elke gelieerde onderneming of derde beschikt die ons een vergunning verleenden op of toekenning gaven van hun rechten, belangen en/of materialen.

De Content is beschermd door auteursrecht als collectief werk door de copyrightwetten van de VS en andere copyrightwetten die van toepassing zijn, en The Dutch Label Shop is eigenaar van een auteursrecht in de selectie, de coördinatie, de opmaak en de verbetering van dergelijke Content. Zowel de Content als de Site zijn uitsluitend bestemd voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de gebruikers van onze site.

Je mag uitsluitend gedeelten van de Inhoud downloaden, printen en opslaan indien je (1) dergelijke kopieën van de Inhoud enkel gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, (2) de Content niet kopieert of op eender welke netwerkcomputer plaatst of de Content publiceert of uitzendt op eender welke media en/of in eender welke vorm of formaat, (3) de Content niet wijzigt of verandert op eender welke wijze, of eender welke copyright- of handelsmerkverklaring deletet of verandert en (4) alle intellectuele eigendomsrechten naar behoren vermeldt. Geen enkel recht, titel of belang op of in enige gedownloade of gekopieerde materialen wordt aan jou overgedragen als resultaat van het kopiëren, downloaden of andere activiteiten. The Dutch Label Shop behoudt alle titels en intellectuele eigendomsrechten op en in alle Content. Tenzij op de wijze zoals hierboven uiteengezet, is het niet toegestaan de Content op deze website te kopiëren, downloaden, reproduceren, wijzigen, publiceren, verspreiden, over te dragen, door te geven of hiervan afgeleide werken te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Dutch Label Shop.

4) Uw lidmaatschapsaccount

Door de Site te gebruiken en een account aan te maken, ben jij verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid en de beperking van de toegang tot jouw computer, en ga je ermee akkoord de verantwoordelijkheid te dragen voor alle activiteiten die zich voordoen onder jouw account of wachtwoord. Indien je jonger bent dan 18 jaar, mag je enkel gebruikmaken van onze website met de betrokkenheid van een ouder of voogd. The Dutch Label Shop en haar medewerkers behouden zich het recht voor, naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren.

5) Reviews, commentaren, e-mails en andere inhoud

Het is toegestaan reviews, commentaren en andere inhoud te posten: en suggesties, ideeën, commentaren, vragen of andere informatie, mits de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend of lasterlijk is en zolang de inhoud de privacy of het intellectuele eigendomsrecht van derden niet schendt, of op andere wijze schadelijk of bezwaarlijk is voor derden en deze niet geheel of gedeeltelijk bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële boodschappen, kettingbrieven, bulkmail, of eender welke vorm van "spam". Het is je niet toegestaan een vals e-mailadres op te geven, jezelf uit te geven voor een andere persoon of rechtspersoon, of anderszins misleidend te handelen op vlak van de oorsprong van een kaart of andere inhoud. The Dutch Label Shop behoudt zich het recht voor (maar niet de verplichting) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar kijkt niet op regelmatige basis geplaatste inhoud na.

Als je inhoud of materiaal plaatst, geef je The Dutch Label Shop en haar medewerkers een niet-exclusief, auteursrechtenvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk recht tot het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen en maken van afgeleide werken, verspreiden en weergeven van dergelijke content, en dit wereldwijd en op alle media. Verder geef je The Dutch Label Shop en haar medewerkers het recht op het gebruik van de naam die je opgaf in verband met dergelijke content, indien wij dit wensen. Je verklaart en staat ervoor in dat je beschikt over alle vereiste rechten op de inhoud die je plaatst; dat de inhoud juist is; dat het gebruik van de inhoud die je aanlevert dit beleid niet schendt en geen schade zal aanbrengen aan eender welke persoon of rechtspersoon; en dat je The Dutch Label Shop of haar medewerkers zal vergoeden voor en vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit de inhoud die jij aanlevert. The Dutch Label Shop heeft het recht, maar niet de verplichting, al zulke activiteiten of content te controleren en te bewerken of te verwijderen. The Dutch Label Shop aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eender welke content die door jou of derden geplaatst werd.

6) Schadeloosstelling

Je stemt ermee in The Dutch Label Shop te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren bij en tegen enige vorderingen, schadegevallen, kosten en uitgaven, inclusief advocaatkosten, gerelateerd aan of ontstaan uit jouw gebruik van de Site. Je stemt ermee in The Dutch Label Shop te vrijwaren van enige vorderingen van derden, inclusief vorderingen voortkomende uit intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan een naam, logo, merk, ontwerp of eender welke vorm van intellectuele eigendommen die je ons verschaft.

7) Disclaimer

De Site en de Content worden "als dusdanig" aangeboden zonder garantie van enige aard, hetzij expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, garanties van titel of impliciete garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Je erkent, door het gebruik van de Site, dat jouw gebruik van de Site geheel op jouw eigen risico is, dat je de volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle kosten verbonden met het noodzakelijke nazicht of de reparatie van eender welke apparatuur die je gebruikt in verband met jouw gebruik van de Site, en dat The Dutch Label Shop niet aansprakelijk gesteld zal worden voor enige schade van eender welke aard als gevolg van jouw gebruik van deze Site.

8) Algemene voorwaarden voor de aankoop en levering van het product

Algemeen: In deze sectie wordt onder "je" verstaan: de klant die producten van The Dutch Label Shop aankoopt. Als je een product van ons aankoopt, ga je ermee akkoord het overeengekomen bedrag te betalen. Dit bedrag, inclusief leveringskosten en taksen, indien van toepassing, dient volledig betaald te worden op het moment dat je bestelling is geplaatst. The Dutch Label Shop houdt zich het recht voor om de bestelling te annuleren en eventuele betalingen te vergoeden, indien de aangekochte goederen niet beschikbaar zijn. In dit geval brengen wij je onmiddellijk op de hoogte van deze ontoereikende beschikbaarheid.

Adreswijzigingen: Indien er na het plaatsen van de bestelling wijzigingen dienen te worden aangebracht aan de bestelling of de adresgegevens, zal The Dutch Label Shop al het redelijke doen om de bestelling of het adres aan te passen; desalniettemin, indien desbetreffende kosten reeds zijn gemaakt, zal je ofwel de oorspronkelijke bestelling aan het oorspronkelijke bedrag dienen te accepteren, ofwel bijkomende kosten dienen te betalen om de goederen opnieuw te maken of te verzenden.

Levertijd: Wij zullen ons best doen om het/de door jou bestelde product(en) te maken en te leveren binnen 2-3 weken; deze levertijd is echter niet gegarandeerd. The Dutch Label Shop is niet aansprakelijk en zal geen vorderingen betalen voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het leveren van het product 3 weken of later na de bestellingsdatum.

Kwaliteitskwesties: Het is jouw verantwoordelijkheid om The Dutch Label Shop op de hoogte te brengen van eender welke problemen met je product en dit binnen de 7 dagen na levering en, indien van toepassing, ons bijbehorende foto('s) te sturen. The Dutch Label Shop zal samen met jou bekijken hoe we aan je verwachtingen met betrekking tot de kwaliteit van je producten kunnen voldoen. Indien wij niet in staat zijn aan deze kwaliteitsverwachtingen te voldoen, bieden wij een volledige terugbetaling. Zie volgende sectie voor ons retourbeleid.

Terugbetalingsgarantie: Tenzij de klant akkoord gaat met het aankoopbewijs, biedt The Dutch Label Shop een volledige terugbetaling op vraag van de klant. De voorwaarden voor een terugbetaling zijn: (i) Je geeft het probleem aan en/of vraagt een terugbetaling aan binnen 7 dagen na levering van het product. (ii) Je retourneert de producten aan The Dutch Label Shop en betaalt voor alle verzendingskosten om deze terug te sturen. (iii) Wij vergoeden het volledige bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van het/de teruggezonden product(en). Als wij jou een bewijs van je product leverden (merk op dat dit "bewijs" kan bestaan uit een sample van het product, een foto van het product of ander formaat), en je dit bewijs hebt goedgekeurd, is deze Terugbetalingsgarantie niet op jouw bestelling van toepassing.

Retouradres:

Bestelling was verzonden naar een Europees land (of een land dat hieronder niet vermeld is)

MINC - Dutch Label Shop
PO Box 160
3640 AD Mijdrecht
The Netherlands

Bestelling was verzonden naar de VS of Mexico

Dutch Label Shop
Attn: Fulfillrite Receiving
825 Towbin Ave
Lakewood, NJ 08701
United States of America

Bestelling was verzonden naar Canada

InterFulfillment Inc. - DLS
ATTN: Receiving Team
420 Finchdene Square
Scarborough, ON M1X 1C2
Canada

Bestelling was verzonden naar de UK

Bezos c/o Ogden Fulfilment Limited
Unit 2, Acre Park, Dalton Lane
Keighley, BD21 4JH
United Kingdom

Bestelling was verzonden naar Australië of Nieuw Zeeland

Coghlan Sydney - DLS
15 Berry Street
Clyde NSW 2142
Australia

9) Toepasselijk recht & bevoegde rechterlijke instantie

Door deze Site te bezoeken, ga je ermee akkoord dat het toepasselijk recht en de bevoegde rechterlijke instantie wordt bepaald door het gekozen verzendadres.

Bestellingen verzonden naar de VS, Canada of Mexico: Je doet zaken met BOMA USA LP:

  • Zakelijk adres: 2929 Arch St, Suite 1700, Philadelphia, PA 19104, United States of America
  • Pennsylvania registratienummer: 6277107

Door deze Site te bezoeken, ga je ermee akkoord dat de Voorwaarden en enige hieruit voortvloeiende geschillen die mogelijk ontstaan tussen jou en BOMA USA LP of haar medewerkers, vallen onder de wetten van Pennsylvania, waarbij strijdige wettelijke beginselen buiten beschouwing worden gelaten. Voor elk geschil dat op eender welke manier verband houdt met jouw bezoek aan de Site of met de producten die je bestelt via de Site, zal beroep worden gedaan op een rechtbank in Pennsylvania, in de stad Philadelphia.

Bestellingen verzonden naar een ander land: Je doet zaken met BOMA EU B.V.:

  • Zakelijk adres: Kraanspoor 50, 1033SE, Amsterdam, The Netherlands
  • Kamer van Koophandel nummer: 77723139
  • BTW Nummer: NL861109715B01

Door deze Site te bezoeken, ga je ermee akkoord dat de Voorwaarden en enige hieruit voortvloeiende geschillen die mogelijk ontstaan tussen jou en BOMA EU B.V.. of haar medewerkers, vallen onder de wetten van Nederland, waarbij strijdige wettelijke beginselen buiten beschouwing worden gelaten. Voor elk geschil dat op eender welke manier verband houdt met jouw bezoek aan de Site of met de producten die je bestelt via de Site, zal beroep worden gedaan op een rechtbank in Nederland.

Dutch Label Shop bezorgt je bestelling in heel Nederland, van Maastricht tot Groningen, van Amsterdam tot Enschede. Oh ja, we verzenden ook wereldwijd!